Veelgestelde vragen

Home » Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN

Mediation algemeen

Mediation is een manier om gezamenlijk een conflict op te lossen met hulp van een onafhankelijke derde: de mediator. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een oplossing. Hij is onpartijdig en oordeelt niet. Anders dan bij rechtszaken, blijven de partijen bij mediation autonoom, en hebben ze zelf invloed op de uitkomst. Voorwaarde bij mediation is dat de partijen vrijwillig meewerken.

Een mediator is een deskundige bemiddelaar die de partijen helpt om vastgelopen conflicten weer in beweging te krijgen, en onderhandelingen begeleidt.
‘Mediator’ is een onbeschermde titel. Gekwalificeerde registermediators staan ingeschreven in de beroepsregisters van MfN en/of ADR. Zij moeten voldoen aan strikte kwaliteitseisen, en werken onder vastgestelde condities.

De mediator begeleidt de communicatie en de onderhandelingen tussen de partijen. De mediator zorgt ervoor dat je vertrouwelijk en onder geheimhouding kunt vertellen wat je dwars zit. De mediator begeleidt de partijen om vanuit hun werkelijke belangen tot een voor ieder optimale oplossing te komen waar beiden achter staan. De mediator spreekt geen oordeel uit en geeft geen inhoudelijke bijdrage. Hij let er wel op dat de gevonden oplossing in de praktijk uitvoerbaar is. De mediator houdt zich aan het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierin staat onder andere dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden.

Als je gezamenlijk een oplossing voor het probleem zoekt, zonder ingewikkelde juridische procedures die het conflict alleen maar aanscherpen.
Welke conflicten zijn geschikt voor mediation?
In principe leent elk conflict zich voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsgeschillen, ruzie met de buren, familieconflicten, scheiding, consumentenzaken, problemen met een Vereniging voor Eigenaren, huurconflicten.

 • Mediation werkt sneller en is minder duur dan naar de rechter gaan. Je schakelt maar één mediator in en die kosten deel je met de andere partij.
 • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen.
 • Een mediator is geen advocaat. Hij is onpartijdig en geeft geen oordeel. Daarom komt ieders mening aan bod.
 • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen terug naar het verleden maar juist ook naar de toekomst.
 • Alles wat in mediation wordt besproken blijft vertrouwelijk.
 • Je juist wilt voorkomen dat een lastige situatie leidt tot een conflict.
 • Er een snelle oplossing moet komen. Je wilt weer verder. Hoe eerder het conflict uit de wereld is, hoe beter.
 • Beide partijen zelf invloed willen hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandel je zelf over de uitkomst.
 • Je de relatie met de andere partij wilt of moet behouden. Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken of omdat je elkaar als familieleden of buren blijft tegen komen.
 • Je bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
 • Er problemen zijn in de communicatie met de ander, maar je het conflict wel graag opgelost wilt hebben.
 • Je een creatieve oplossing zoekt omdat een juridische beslissing niet alles voor je kan oplossen.
 • Een van de partijen absoluut geen mediation wil.
 • Er bij (een van) beide partijen geen ruimte of bereidheid is om te onderhandelen.
 • Er een rechterlijke uitspraak nodig is.

Mediation bestaat vaak uit één of meerdere gesprekken tussen partijen en de mediator. De mediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat beschreven waarover het probleem gaat en wat de spelregels van mediation zijn. Wat gezegd wordt tijdens de mediation blijft geheim.
In de mediationgesprekken krijg je de gelegenheid om elkaar je verhaal te vertellen, en komen de onderliggende oorzaken van het conflict aan de orde. Hierdoor verbetert de communicatie, en ontstaat er meer begrip voor elkaar. Vanuit deze verbeterde communicatie en begrip, zoeken jullie zelf actief een oplossing waar jullie allebei achter staan. De (juridische) afspraken worden daarna vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hoe lang een mediationtraject duurt bepalen jullie zelf. Als jullie snel een oplossing willen bereiken, kunnen de gesprekken snel worden ingepland. Gemiddeld bestaat een (arbeids) mediationtraject uit een voorgesprek met elke partij afzonderlijk en 2 à 3 gezamenlijke mediationgesprekken.

Als er geen oplossing in zicht komt, dan stopt de mediator met de mediation. Ook wanneer je er zelf geen heil meer in ziet, kun je op elk moment stoppen met de mediation.

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid. Mediation is alleen mogelijk als beide partijen de wens hebben om er samen in mediation uit te komen.

In principe betalen beide partijen de helft van de kosten. Maar je kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling.

Meestal wel. Het grote voordeel van mediation is dat jullie in een vertrouwelijke sfeer kunnen proberen jullie geschil op te lossen. De mediator spant zich in om te voorkomen dat geschillen verder escaleren. Anders dan bij een juridische procedure, kunnen jullie in mediation zelf de uitkomst bepalen. Zelfs als een oplossing niet mogelijk blijkt, kan mediation er aan bijdragen dat jullie meer begrip voor elkaars belangen krijgen.

De mediator is vrij om het mediation-proces in overleg met jullie naar eigen inzicht te organiseren. De mediator speelt in op jullie verwachtingen. Een mediator kan faciliterend maar ook proactief werken. In zakelijke mediations hebben partijen vaak een voorkeur voor een proactieve mediator. Uiteindelijk moeten de partijen natuurlijk zelf de oplossing wel volledig onderschrijven.

Ja, dat is in zakelijke mediations vaak ook gewenst. Zij kunnen aanwezig zijn bij mediationbijeenkomsten, op de achtergrond meedenken, behulpzaam zijn bij het uitwerken van gemaakte afspraken. Zij moeten wel een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Bij het vinden van een oplossing is niet zozeer van belang wie er juridisch gelijk heeft. De bedoeling is een oplossing te vinden waar beide partijen achter staan. De mediator zal nooit uitspraak doen over wie “meer in zijn recht staat”. Als het van belang is om tot een goede oplossing te komen, zal de mediator jullie wel aanraden om juridische informatie in te winnen.

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen een bindende regeling treffen om een geschil op te lossen.

De mediation eindigt door een schriftelijke verklaring van partijen of de mediator.

Arbeidsmediation

Conflicten op de werkvloer worden veelvuldig opgelost door mediation. Deze conflicten zijn vaak ontstaan door miscommunicatie, waardoor een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan. Regelmatig met ziekte tot gevolg. In de mediation krijg je de gelegenheid om jouw kant van het verhaal te vertellen. Aan de hand daarvan beslissen jullie of jullie de arbeidsrelatie willen herstellen, of beëindigen op een wijze die aan de belangen van jullie allebei recht doet.

In arbeidsmediations worden altijd eerst individuele voorgesprekken gevoerd met werknemer en werkgever. Daarna volgt vrijwel altijd een gezamenlijk gesprek.

Bij arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation voor zijn rekening neemt. Uiteraard kan er ook een andere verdeling plaatsvinden.

Als jullie het conflict niet kunnen oplossen, kunnen jullie, onder leiding van de mediator, proberen tot een beëndigingsovereenkomst te komen. Er wordt dan gesproken over exit-mediation. In zo’n geval zorgt de mediator ervoor dat partijen juridisch goed worden geinformeerd. De afspraken over beëindiging van het dienstverband worden vastgelegd in een bindende vaststellingsovereenkomst.

Aan tafel zitten degenen die het conflict met elkaar hebben. Vaak zijn dat de werknemer en zijn direct leidinggevende. Soms schuiven nog een HR-adviseur aan, of een advocaat ter juridische ondersteuning. De mediator zal er altijd op toezien dat er een goede (machts)balans is. Dus niet: twee mensen van werkgeverszijde tegenover de werknemer in zijn eentje.

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Neem contact met mij op. Ik zal uw vragen altijd binnen 24 uur beantwoorden.

Floor Mediation